TSD1664CY 参数及代换

 

TSD1664CY 三极管参数

制造商产品编号: TSD1664CY

印章 : D1664

材料 : Si

晶体管极性 : NPN

功耗 (Pd) : 0.5

集电极--基极击穿电压 (Vcb): 40

集电极--发射极击穿电压 (Vce): 30

发射极--基极击穿电压 (Veb): 5

最大集电极电流 (Ic): 1

工作温度最高值 (Tj), °C: 150

最大工作频率 (ft): 50

输出电容 (Cc), pF: 10

直流电流增益 (hfe): 120

晶体管封装类型: SOT89

TSD1664CY 参数及代换

 

TSD1664CY Datasheet (PDF)

1.1. tsd1664cy.pdf Size:199K _update

TSD1664CY
TSD1664CY

TSD1664 Low Vcesat NPN Transistor SOT-89 Pin Definition: PRODUCT SUMMARY 1. Base 2. Collector BVCEO 32V 3. Emitter BVCBO 40V IC 1A VCE(SAT) 0.15V @ IC / IB = 500mA / 50mA Features Ordering Information ● Low VCE(SAT) 0.15V @ IC / IB = 500mA / 50mA (Typ.) Part No. Package Packing ● Complementary part with TSB1132 TSD1664CY RM SOT-89 1Kpcs / 7” Reel TSD1664CY

其他晶体管: TH562 , THA15 , THA42TTD03 , THA92TTD03 , TIP110A , TIP112L-TN3 , TIP35CW , TIP36CW , 2SC1815 , TSD1760CP , TSD1858CH , TSD2098ACY , TSD2118CP , TSD2150A , TSD2444CX , TSD882CK , TSD882S .

 


TSD1664CY
  TSD1664CY
  TSD1664CY
  TSD1664CY
 
TSD1664CY
  TSD1664CY
  TSD1664CY
  TSD1664CY
 

social 

目录

推荐产品

双极性晶体管 2SB1308-R | 2SB1308-Q | 2SB1308-P | 2SB1302T-TD-E | 2SB1302S-TD-E | 2SB1260-R | 2SB1260-Q | 2SB1260-P | 2SB1216T-TL-H | 2SB1216T-TL-E | 2SB1216T-H | 2SB1216T-E | 2SB1216S-TL-H | 2SB1216S-TL-E | 2SB1216S-H | 2SB1216S-E | 2SB1205T-TL-E | 2SB1205S-TL-E | 2SB1204T-TL-E | 2SB1204T-E |

长度至少2个字符,最大长度为20!