TSD1760CP 参数及代换

 

TSD1760CP 三极管参数

制造商产品编号: TSD1760CP

印章 : D1760

材料 : Si

晶体管极性 : NPN

功耗 (Pd) : 15

集电极--基极击穿电压 (Vcb): 50

集电极--发射极击穿电压 (Vce): 50

发射极--基极击穿电压 (Veb): 5

最大集电极电流 (Ic): 3

工作温度最高值 (Tj), °C: 150

最大工作频率 (ft): 90

输出电容 (Cc), pF: 45

直流电流增益 (hfe): 82

晶体管封装类型: TO252

TSD1760CP 参数及代换

 

TSD1760CP Datasheet (PDF)

1.1. tsd1760cp.pdf Size:230K _update

TSD1760CP
TSD1760CP

TSD1760 Low Vcesat NPN Transistor TO-252 Pin Definition: PRODUCT SUMMARY (DPAK) 1. Base 2. Collector BVCBO 50V 3. Emitter BVCEO 50V IC 3A VCE(SAT) 0.5V @ IC / IB = 2A / 200mA Features Ordering Information ● Low VCE(SAT) 0.25 @ IC / IB = 2A / 200mA (Typ.) Part No. Package Packing ● Complementary part with TSB1184CP TSD1760CP RO TO-252 2.5Kpcs / 13” Reel St

其他晶体管: THA15 , THA42TTD03 , THA92TTD03 , TIP110A , TIP112L-TN3 , TIP35CW , TIP36CW , TSD1664CY , 2N60C , TSD1858CH , TSD2098ACY , TSD2118CP , TSD2150A , TSD2444CX , TSD882CK , TSD882S , TSL13003 .

 


TSD1760CP
  TSD1760CP
  TSD1760CP
  TSD1760CP
 
TSD1760CP
  TSD1760CP
  TSD1760CP
  TSD1760CP
 

social 

目录

推荐产品

双极性晶体管 2SB1308-R | 2SB1308-Q | 2SB1308-P | 2SB1302T-TD-E | 2SB1302S-TD-E | 2SB1260-R | 2SB1260-Q | 2SB1260-P | 2SB1216T-TL-H | 2SB1216T-TL-E | 2SB1216T-H | 2SB1216T-E | 2SB1216S-TL-H | 2SB1216S-TL-E | 2SB1216S-H | 2SB1216S-E | 2SB1205T-TL-E | 2SB1205S-TL-E | 2SB1204T-TL-E | 2SB1204T-E |

长度至少2个字符,最大长度为20!